Just another WordPress site

Min Autims

Min autims utrednings olika tester:

WAIS IV helskalepoäng:

Helhetsresultatet av denna testning pekar på en begåvning något under genomsnittet jämfört med jämnåriga. Det är ett spretigt resultat där perceptuell funktion är en tydlig styrka. Är mycket bra att återkspa mönster och sätta ihop delar till en helhet. Allmänbildningen är ojämn men genomsnittlig. Har svårt för uppgifter som ställer krav på abstrakt språkförståelse samt abstrakt logik och problemlösning. Har ett begränsat minnesomfång och blir lätt överbelastad.

Wisconsin Card Sorting Test:

Har svårt att skapa en uppfattning om hur jag skall gå till väga. Får svårt att överblicka sin egen prestation och utvärdera sin strategi. Tendera att falla tillbaka i en felaktig strategi. Kör fast och har svårt att korrigera sig. Prestationen tyder på att jag har svårt att anpassa sitt beteende eftre omständigheterna och att lösa problem där tydliga intruktioner saknas. Detta inverka på min förmåga till överblick, planering och slutledningsförmåga.

D-kefs: Trail Making Test:

Har svårt med alfabetet och vet inte vilken ordning bokstäverna kommer i. Det påverkar prestationen av bokstavs-sekvenseringen och växlingen så pass mycket att det ur detta test blir svårt att bedöma de exekutiva förmågorna. Vid avsökningen tar jag lång tid på sig att kontrollera att han inte missat någon trea.

D-kefs: Ordspråk

Prestationen hamnar betydligt under genomsnittet. Har mycket svårt att förstå den abstrakta innebörden av ett ordspråk. Ofta tolkar han ordspråken bokstavligt.

D-kefs: Verbalt Flöde

Min prestation på detta deltest hamnar under genomsnittet. Har svårt med generera många ord och upprätthålla ett flöde. Svårast blir när orden ska börja på viss bokstav.

D-kefs: Tornet

Helhetsresultatet är genomsnittligt. Är ojämn i sin prestation. Det händer jag kör fast på en enklare uppgift för att sedan klara en svårare. Tycks ibland ha svårt att initiera en ny strategi när det blivit fel. När jag fastnar och inte lyckas att lösa uppgiften händer det att jag blir överbelastade och lyfter två klossar samtidigt, vilket är ett regelbrott.

Rey Complex Figure Test

Prestation på detta deltest är genomsnittligt. Jag använder sig av både detalj -och helhetsstrategi. Har en god förmåga att läsa av och ett gott visuellt minne. Igeningsdelen hamnar min prestation under genomsnittet. Minnesprofilen antyder att jag skulle kunna ha vissa svårigheter med inlagringen.

Claeson-Dahls test för minne och inlärning:

Den sammantagna prestationen på detta deltest hamnar under genomsnittet. det är tydligt att jag begränsas av sitt arbetsminne, och att jag har stor hjälp i form av ledtrådar för minnet.

RAADS-14 screen test:

Jag känner igen sig i vissa autimsrelaterade påstående, men överskrider inte gränsvärdet på detta självskattningsformulär. När jag svara på frågor hänvisar han ofta till sin funktion över sociala medier. Då upplever sig fungera bättre avseende t.ex.  socialt samspel och förstå andras känslor och intentioner. Över datorn blir mina svårigheter troligtvis inte lika framträdande.

IVA 2

Prestation på detta deltest tyder på en något nedsatt förmåga till uppmärksamhet och responskrontroll. Jag har väldigt svårt att hålla tillbaka impulsen att trycka när ett stimuli presenteras. Särskilt svårt får han när tempot är högt. Då hinner jag inte med.